Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Afnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 3DBabyprint een Overeenkomst sluit tot
Dienstverlening en de verkoop van Producten;

“Dienstverlening”: het door 3DBabyprint vervaardigen van 3D beeldjes en aanverwante beeldjes,
één en ander in de ruimste zin van het woord;

“Product(en)”: de goederen die door 3DBabyprint aan Afnemer worden verkocht;

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen 3DBabyprint en Afnemer tot (i) het uitvoeren van
Dienstverlening dan wel (ii) het (in het kader van de Dienstverlening) verkopen en leveren van
Producten door 3DBabyprint aan Afnemer;

“3DBabyprint”: 3DBabyprint, gevestigd aan Leerlooier 27, 6031JJ in Nederweert ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder nummer: 91778255;

“Verzoek”: een verzoek van een Afnemer om Dienstverlening en/of tot het (doen) leveren van
Producten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen,
opdrachten en Overeenkomsten van 3DBabyprint, waaronder begrepen overeenkomsten waarbij
3DBabyprint rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Afnemer
verkoopt en levert dan wel iedere overeenkomst tot Dienstverlening.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en
opvolgende overeenkomsten tussen 3DBabyprint en Afnemer.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Afnemer wordt
hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van 3DBabyprint zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
nadrukkelijk anders is aangegeven. 3DBabyprint is nimmer verplicht Verzoeken te aanvaarden en/of
uit te voeren.

3.2 Alle offertes van 3DBabyprint worden gedurende 30 dagen gestand gedaan, tenzij een offerte of
uiting anders vermeldt.

3.3 Een Overeenkomst tussen 3DBabyprint en Afnemer komt tot stand op het moment dat
3DBabyprint een Verzoek van Afnemer schriftelijk aanvaardt, dan wel de aanvaarding van de offerte
door Afnemer schriftelijk heeft bevestigd.

4. Prijs

4.1 De door 3DBabyprint gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van
kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij 3DBabyprint en Afnemer
schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 3DBabyprint is bevoegd te allen tijde de prijzen van de Producten danwel de Dienstverlening op
de website aan te passen.

4.3 De door 3DBabyprint opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), accijnzen,
invoerrechten, verpakkingskosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De
prijzen zijn inclusief opstart-, bewerk- en verzendkosten.

4.4 3DBabyprint heeft na drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen het recht om
de overeengekomen prijzen voor verkoop en levering te verhogen, al dan niet op grond van
verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de producten en/of de grondstoffen die
voor de productie van de Producten nodig zijn en/of toeslagen op de heffingen die van
overheidswege worden opgelegd.

4.5 De Producten worden getransporteerd voor risico van Afnemer.

5. Levering

5.1 De Producten worden (af)geleverd op het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is
overeengekomen. Indien Afnemer weigert de Producten aldaar in ontvangst te nemen of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan komen de
daardoor ontstane kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, voor rekening van Afnemer en
gaat desalniettemin het risico op dat moment over op Afnemer.

5.2 3DBabyprint is te allen tijde gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Alle door 3DBabyprint genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor Producten of
Dienstverlening zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend of fatale termijnen. De
enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt 3DBabyprint
niet in verzuim noch levert dan ook een toerekenbare tekortkoming op. Bij overschrijding van enige
termijn zal 3DBabyprint de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan Afnemer leveren dan wel de
Dienstverlening ten gunste van Afnemer alsnog uitvoeren. Overschrijding van de leveringstermijn zal
nooit resulteren in prijsvermindering van de Producten dan wel de Dienstverlening.

5.4 Levertijden zijn afhankelijk van het gekozen materiaal waarin het Product zal worden geleverd.
Sommige materialen vereisen minder of meer nabewerkingsactiviteiten in het eigen 3DBabyprint
atelier en in het geval van veredelen van het Product wordt dit door een externe dienstverlener in
Nederland uitgevoerd waardoor de levertijd varieert tussen de 2 en 6 weken na het bezoek aan een
verloskundige vestiging voor de 3d scan.

6. Recht van reclame

6.1 Afnemer is verplicht binnen 10 werkdagen na aflevering van de Producten te controleren of de
afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen. Indien Afnemer niet uiterlijk binnen
twee werkdagen na voormelde termijn schriftelijk melding via het e-mailadres
‘info@3DBabyprint.nl’ heeft gemaakt van uitwendige gebreken, worden de Producten geacht
overeen te stemmen met de bestelling naar aard en aantal en de afgeleverde Producten door
Afnemer onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

6.2 Indien Afnemer van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezit die hij op grond van
de Overeenkomst mocht verwachten, dient Afnemer dit onverwijld nadat hij de eventuele
discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan 3DBabyprint schriftelijk
mede te delen, waarbij Afnemer een gedetailleerde beschrijving van de geconstateerde discrepantie
geeft.

6.3 Indien Afnemer (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde
Producten en hetgeen Afnemer redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal
3DBabyprint deze melding schriftelijk bevestigen aan Afnemer. 3DBabyprint zal ter zake zo spoedig
mogelijk in overleg treden met Afnemer en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Afnemer
3DBabyprint binnen twintig dagen nadat de melding bij 3DBabyprint bekend is in de gelegenheid
dient te stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen.

6.4 Reclames geven aan Afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

6.5 Indien 3DBabyprint een reclame gegrond bevindt, zal 3DBabyprint naar eigen inzicht (1) een
schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Producten betalen of (2) de
betrokken Producten gratis vervangen.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van 3DBabyprint totdat alle bedragen
die Afnemer verschuldigd is voor de geleverde Producten, alsmede eventuele extra kosten volledig
aan 3DBabyprint zijn voldaan.

7.2 Afnemer zal op eerste verzoek van 3DBabyprint voldoende zekerheid stellen voor de volledige
nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens 3DBabyprint.

8 Retourzendingen

8.1 Retourneren van de Producten is uitgesloten gezien de Producten gepersonaliseerd maatwerk
betreffen en de Producten tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van Afnemer.

9 Dienstverlening 3DBabyprint

9.1 3DBabyprint heeft ten aanzien van de uitvoering van alle Overeenkomsten een
inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting. Ten aanzien van de Dienstverlening geldt dat
het een creatief proces is en 3DBabyprint daarin creatieve keuzes kan maken.

9.2 Alle door 3DBabyprint genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor
Dienstverlening zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend of fatale termijnen. De
enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt 3DBabyprint niet in
verzuim noch levert dan ook een toerekenbare tekortkoming op. Bij overschrijding van enige termijn
zal 3DBabyprint de Dienstverlening ten gunste van Afnemer alsnog uitvoeren.

9.3 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3DBabyprint aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 3DBabyprint worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 3DBabyprint zijn verstrekt,
heeft 3DBabyprint het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te
brengen.

10 Betaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen van 3DBabyprint dienen binnen 14 dagen
na de factuurdatum daarvan of zo veel eerder als door 3DBabyprint zal worden aangegeven, te
worden voldaan op de door 3DBabyprint aangegeven wijze zonder enig recht op korting en/of
verrekening. 3DBabyprint is gerechtigd aan Afnemer per deellevering een factuur te sturen.

10.2 Alle kosten die verband houden met (het uitvoeren van) de betaling, waaronder tevens
begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Afnemer.

10.3 Na het verstrijken van de onder artikel 10.1 bedoelde termijn is Afnemer automatisch en
zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim. 3DBabyprint is alsdan gerechtigd haar
werkzaamheden voor Afnemer op te schorten.

10.4 Indien Afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 3DBabyprint de vordering uit handen
geven, in welk geval Afnemer tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en
gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte
vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening
anderszins. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €50,00.

10.5 Afnemer is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op 3DBabyprint te verrekenen met
schulden aan 3DBabyprint.

10.6 Indien Afnemer het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen na
factuurdatum schriftelijk aan 3DBabyprint mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te
vervallen.

11 Inschakeling derden

11.1 Het staat 3DBabyprint steeds vrij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te
schakelen.

11.2 Bij het inschakelen van derden zal 3DBabyprint steeds zorgvuldig te werk gaan. 3DBabyprint is
echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden.

12 Aansprakelijkheid

12.1 3DBabyprint is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van Producten door
Afnemer, bijvoorbeeld door onjuiste montage of onjuist gebruik.

12.2 3DBabyprint is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, ontstaan uit hoofde van, door of in
verband met de uitvoering van Dienstverlening en/of de verkoop en/of levering van Producten aan
Afnemer, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van 3DBabyprint.

12.3 3DBabyprint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
3DBabyprint bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Afnemer verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar
was of behoorde te zijn.

12.4 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Overeenkomst.

13 Overmacht

13.1 Indien 3DBabyprint door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van
de toestand van overmacht.

13.2 Onder overmacht van 3DBabyprint wordt verstaan elke van de wil van 3DBabyprint
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar
verplichtingen jegens Afnemer wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt
gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van 3DBabyprint kan
worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van
3DBabyprint. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds
ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat
partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

14 Beëindiging; ontbinding

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe
indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij
een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet
in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

14.2 3DBabyprint kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen of
opschorten, indien Afnemer tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en) of aan 3DBabyprint ter
kennis gekomen omstandigheden 3DBabyprint goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien
ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt
geliquideerd of beëindigd. 3DBabyprint zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.

14.3 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen 3DBabyprint en Afnemer
geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze algemene voorwaarden zullen partijen in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.

15 Overdracht

15.1 Zonder de voorafgaande (schriftelijke) toestemming van 3DBabyprint is het Afnemer niet
toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met 3DBabyprint of één of meer
daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel
feitelijk door derden te doen (laten) uitvoeren.

16 Privacy

16.1 Op de Overeenkomst is de privacyverklaring van 3DBabyprint van toepassing. Deze is te
raadplegen op via deze link.

16.2 3DBabyprint behoudt het recht voor de privacyverklaring van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

17 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door 3DBabyprint geleverde
Producten en/of haar Dienstverlening, berusten bij 3DBabyprint, dan wel haar licentiegevers.

17.2

  • 3DBabyprint is bevoegd om zonder voorafgaande toestemming aan Afnemer, foto’s van Producten als resultaat van de Dienstverlening op haar website en sociale mediakanalen te plaatsen.

17.3 Het is Afnemer uitdrukkelijk verboden Producten, maar ook andere zaken waar intellectuele
eigendomsrechten van 3DBabyprint op rusten, waaronder mede computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van
3DBabyprint, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

17.4 3DBabyprint verstrekt bij de levering van de Producten nimmer de digitale scan file welke in het
kader van de Dienstverlening is gemaakt. De digitale scan file is kan tegen een vast tarief worden
aangekocht.

18 Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen 3DBabyprint en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

18.2 Alle geschillen welke tussen 3DBabyprint en Afnemer mochten ontstaan voortvloeiende uit of
in verband met (de uitvoering van) een tussen 3DBabyprint en Afnemer gesloten Overeenkomst,
alsmede in verband met deze algemene verkoopvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Roermond, locatie

Heb je nog een vraag?

Heb je na het lezen van de website nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaand contactformulier. We horen graag van je en zullen spoedig op je bericht reageren! Je kunt ons ook altijd bellen of mailen.